Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr KFM/32 2 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Europejskiego Funduszu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie warsztatu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Weryfikacja sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Gry Symulacyjne
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, z wykorzystaniem środków EFS. Dotychczasowe doświadczenia z realizacji Działania 2.3 SPO-RZL 2004-2006
 • „Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja materaców
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: piotrkowski oraz białostocki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Huibida Hardware & Plastic Products Co. Ltd, SPOMASZ S.A. , Kombinat Cementowo-Wapienniczy WARTA S.A., Handel Rybami i Przetworami Rybnymi MAR POL Marcin Janusz , Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Włókniarzy, Elektromontaż-Rzeszów SA , CAR Technology Production , E-HARMONOGRAM , Hostel Service Laskowski Miszalski Wyporski Sp.J., MDM S.A., SANHA Polska , TravelPass Sp z o.o., Export-Import Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAYMON , „POLMO ŁOMIANKI” , SiP Consulting Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.