Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr UGH/47 9 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Priorytetu Społecznego

Porządek debata w czasie seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Wieliczce
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: słubicki oraz m. Siemianowice Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Marek Florek Firma Produkcyjno – Handlowo – Uslugowa PATEX, MIRANDA S.A., PROXIAL Pomorze S.A., Karina Itrych-Migowska, P.P.U.H Telewizja Kablowa „BIELSAT” Sp. z o.o. , „MEGA TV” S.C. , ALEKIEDY.PL spółka z o. o., Ewelina Biłda, Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów , MSOFT Michał Drożdżak, ProHumaNature Sp. z o.o. , XSystem , INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA Z. O.O. SOPUR, Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , ZAGŁOBA 2 drewno egzotyczne J. Rogala, P. Rogala

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.