Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr ENM/76 2 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Agenda debata w czasie spotkania obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Audyt efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele Na Szkolenia w Nałęczowie
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Pozostałe drukowanie
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Przeładunek towarów
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: ząbkowicki oraz węgorzewski

  Upoważnieni beneficjenci to: FIRMA REMONTOWO – BUDOWLANA, Zakłady Tkanin Technicznych „ESKORD” S.A., P.P.H.U. Autoloewen, Dr.Auto Krystian Grądzki, ASTER Kraków Sp. z o.o. , „RONI” Firma handlowo-Usługowa Edmund Rusinek Wroniecka Telewizja Kablowa , Betacom , Europejskie Centrum Odszkodowań Marzanna Surowiec, HURTOPON.PL , MZ Forma Marciniak-Zacharjasz i Wspólnicy Spółka Jawna, Retis Internet Technology Solutions. Sp. z o.o., truEnergy , Firma Handlowo-Produkcyjna PAK Sp. z o.o., Precyzja-Technik Sp. z o.o., Centrum Poligrafii Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.