Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr YME/13 5 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Edukacyjnego

Program debata podczas spotkania zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Weryfikacja sprawności implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Rucianem
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wadowicki oraz kazimierski

  Upoważnieni beneficjenci to: SKLEP Z ARTYKULAMI SPOZYWCZO-PRZEMYSLOWYMI-MALA GASTRONOMIA., Kolejowe Zakłady Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwigowych S.A. (MG STALTON S.A.), Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” S.A., Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Zakład Instalacji Anten TV-SAT Dariusz Schmidtke, Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ZODIAK Zbigniew Ofman, BeClever , EXPOSE BEAUTY BEATA MARCINIK, iklu S.A., KRATKI.PL Marek Bal, Pracownia Rzeźbiarska Na Brackiej Jarosław Gierlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Grupa3 Stanisław Jasonek Spółka Jawna, PPH BIOFLUID WOJCIECH PIASECKI, ZBIGNIEW PIASECKI, WŁODZIMIERZ BARGIEŁOWSKI, DUROBED CIECHANÓW Robert Płócienniczak

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.