Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z finalizacją programu nr WNK/72 8 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Szwajcarskiego Programu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas konferencji zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Analiza sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Konferencje w Karpaczu
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: parczewski oraz iławski

  Upoważnieni beneficjenci to: F.H.U. „STOLARMET” Ryszard Rzadca, Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Mięsne Mazury S.A., Produkcja Handel Usługi „ADAM” Wyroby Ortopedyczne Adam Nowiński, Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Cementowni „Ożarów” , Asseco Poland, ENERGIA VAWT Maciej Paweł Żurek, Jagiellońskie Centrum Innowacji , Okna Rąbień , SANHA Polska , VODO Gała Paulina, CB , Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o., Engineo Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.