Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr DFX/51 7 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Programu Edukacyjnego

Plan debata w czasie seminarium obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Pomiar stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Mazurach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: międzyrzecki oraz rawicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A., Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A., Auto skup Złomowanie pojazdów, CYNTIA sp. z o.o., PROJEKT F.C.M. Sp. z o.o. , „ALLTRAVEL.PL” Sp. z o.o., ANATEEO RAFAŁ WITKOWSKI, E-korki PL Group , Joskin Polska Sp. z o.o., Miasteczko Multimedialne Sp. z o. o., szmalback.pl Sp. z o.o., Unikkon Integral Sp. z o.o., „NOVUM” WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW Sławomir Chmieliński, Promesa Plus , Krynica Vitamin S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.