Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr HWP/31 8 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas konferencji obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Warszawie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wołowski oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Dzierżoniowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „AWANS”, WINIARY S.A. , PUDLISZKI S.A., Jastrzębska Telewizja Kablowa „KANON” S.C. , KOLOR-SAT sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „WESTALKA” , B&M OPTIK Sp. z o. o. , EGOMIX POLSKA SP.Z O.O., Hybryd Sp. z o.o., NOkia Siemens Networks Sp.z o.o., SYSTEM REWIDENT Spółka z o.o., ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE , FOLNET Jakub Staszewski, WALA spółka z o.o., Techdent (Demo Studio, Centrum Frezowania T-Cam)

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.