Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr OSK/98 5 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Szwajcarskiego Programu Edukacyjnego

Program debata podczas seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Analiza sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Wykłady w Częstochowie
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: kamiennogórski oraz gdański

  Upoważnieni beneficjenci to: GURGUL WOJCIECH F.H.U. USLUGI RYNKOWE, Przdsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego „Iłpasz” S.A., AUTOINSTAL, Daga Med Waldemar Bielecki, Stowarzyszenie Telewizja Kablowa „Chomiczówka” , P.P.H.U. „ELIZA” Eliza Niwińska , BioInfoBank Spółka z ogranczoną odpowiedzialnością, Dazi Management , Hybryd , Neuralia Sp. z o.o., SWAP , YOUR ETCS Błażejewski Michał, Logintrans Spółka z o. o. , Verona Products Professional Spółka z o.o., AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.