Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr PPM/19 6 3 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Europejskiego Programu Oświatowego

Program dyskusja w czasie spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Weryfikacja stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Warsztaty w Katowicach
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Pozyskiwanie drewna
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łukowski oraz nowodworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A., Budimex S.A., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Firma Handlowo-Usługowa „ACIS”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „PÓŁNOC” , GRYF-SAT Henryk Tubilewicz , ASP Poland Sp. z o. o., Concrete Jacek Tymoszuk, GLOBTRAK POLSKA , Łukasz Guzik ITsys, PBI Portal Badań Internetowych, TOMASZ MŁODZKI, Babiński Bogdan Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ARC-POL, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Sogar” Z.W. Wiśniccy , WOLF Hydraulika Siłowa Krzysztof Wilczewski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.