Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr EIJM/12 3 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Trustu Oświatowego

Program dyskusja w czasie warsztatu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Analiza jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel na Treningi Z Obsługi Klienta
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce


 • Grant zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: sępoleński oraz strzelecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Papiez Jerzy Firma Uslugowo-Handlowo-Budowlana „Hausbud”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego GRYF S.A., Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A., Kompleksowe roboty ziemne, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie , Telewizja Kablowa „AZART” Sp. z o.o. , Argus Sp. z o.o., DAILY FOOD , Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, Krynicki Recykling , Sun Energy , WXCA SPÓŁKA CYWILNA, SZCZEPAN WROŃSKI, WOJCIECH CONDER, Firma Grześkowiak Spółka Jawna, SZYMMAR Sp. z o.o., JAX-W.J.E Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.