Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr OBY/76 5 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Programu Spójności

Program debata w czasie panelu zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodki na Konferencje w Kazimierzu
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bełchatowski oraz myśliborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Lever Polska S.A., Cegielnie Bydgoskie S.A. , Auto-Wsparcie Michał Pobłocki, BRUKARSTWO Robert Busz, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu , Wojciech Habina P.H.U. „TELE-SAT” , 48 Poland Sp. z o.o., DENTIM CLINIC WOJCIECH FĄFERKO, JT MEBEL Sp. z o.o., Leader Business Institute Anna Cywińska, PS Nova Sp. z o.o., „KAJ” STANISŁAW KAJDY , CSF Polska sp. z o.o., Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Integer.pl SA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.