Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z finalizacją programu nr CUU/64 3 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Trustu Edukacyjnego

Plan debata w czasie konferencji obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Kursy w Wiśle
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lotniczy towarów
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Zamość oraz bytowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „WÓLCZANKA” S.A., Zakład Urządzeń Technicznych „Technoskór” Sp. z o.o., „ELZAM-HOLDING” S.A., „PORION” Sp. z o.o. , Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa , NET-SAT MEDIA Sp. z o.o. , Bluebell Agnieszka Pietryja, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., Igrol Sp. Z o.o., Mechatronic Engineering Sp. z o.o. , STUDIO IT Małgorzata Huber, Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa, Gmina Stoczek, Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny , Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.